TEHNIČKI OPIS

1. PROJEKTNI ZADATAK

Predmet ovog projekta je izgradnja  stambeno-poslovnog objekta (Objekt „B“) u sklopu stambeno poslovnog kompleksa  „NOVA OTOKA “ u okviru regulacionog plana Alipašin most VII.           
Navedeni objekat (Objekt „B“) je slobodnostojeći, stalnog karaktera. Planirana je konstruktivna dilatacija od susjednog objekta u podrumskoj etaži projektovanog za izgradnju također u sklopu kompleksa „NOVA OTOKA “.
Spratnost objekata:  dvije etaže podruma, prizemlje i 12 stambenih etaža. U etažama podruma su projektovana parking mjesta, u prizemlju poslovni prostori, dok su na 12 etaža iznad prizemlja planirane stambene jedinice.

 

2. OPIS LOKACIJE

Lokacija navedenog kompleksa je u ulici Džemala Bijedića br.129.
U okviru pripadajuće parcele i podrumskih etaža riješen je kolski saobraćaj u mirovanju te su u okviru kompleksa riješene ulazno-izlazne rampe u garažni prostor, kao i vertikalne komunikacije za pristup različitim nivoima. Orijentacija objekta u podužnom pravcu je istok-zapad.

 

3. DISPOZICIONO RJEŠENJE

Podrumska  etaža je riješena na nivou cijelog kompleksa ˝ NOVA OTOKA  ˝  i to za sve planirane objekte (A, B, C i D). Ulazi u objekat su riješeni tako da se u podrumsku  garažnu etažu  pristupa preko ulazno-izlaznih rampi, tačnije dvije rampe u sklopu kompleksa, od kojih je jedna smještena uz objekat „D“ kojoj se pristupa preko saobraćajnice sa istočne i sjeverne strane parcele, a druga uz objekat ˝B˝.
Vertikalnim komunikacijama je omogućen pristup podrumskim etažama iz objekta.

U  podrumskoj etaži smješteni su parking prostori i prostorije za hidrotehnička postrojenja i ostale instalacione sisteme. Podrumska  etaža je projektovana ispod čitavog kompleksa ali je podijeljena i dilatirana po objektima.

Parkiranje je riješeno u okviru parcele (na parteru), u podrumskim etažama (dvije podrumske etaže parking prostora) i oko objekta u okviru regulacionog plana Alipašin most VII.
Prilikom projektovanja parking prostora planirano je da se ostvari maksimalan  broj parking mjesta da bi se mogle zadovoljiti sve potrebe građana za parkiranjem  u ovom bloku,  predviđenom regulacionim planom Alipašin most VII.
U podrumskim etažama veličina parking mjesta odgovara postojećim standardima i normativima.

Prizemlje je projektovano kao poslovna etaža koju čine poslovni prostori koji su funkcionalno neovisni. Poslovni prostori su projektovani tako da svojom namjenom prate potrebe etaža projektovanih zgrada, te su obezbjeđeni svi potrebni sadržaji  za funkcionalan i ugodan život stanara.
Na prizemnoj etaži su projektovani i ulazi u stambeni dio objekta, tačnije dva stepeništa sa po dva lifta.
Ulazi u stambeni dio objekta „B“  projektovani su na sjevernoj i istočnoj strani parcele preko saobraćajnica projektovanih regulacionim planom Alipašin most VII.

Stambene jedinice su rješene na 12 stambenih etaža. Za ove etaže, kako je navedeno, projektovana su stepeništa sa liftovima koja omogućavaju pristup na 11 etaža te hodnikom preko kojeg se pristupa stambenim jedinicama. Pristup na 12. etažu je omogućen  preko stepeništa unutar dvoetažnog stana.
Svi liftovi u okviru objekta su ugrađeni sa protivpožarnim programom koji se u slučaju požara automatski spuštaju u prizemnu etažu.
Vertikalne komunikacije i stepeništa se ventiliraju preko prozorskih otvora na svakom međupodestu u okviru stambenih etaža te preko otvora na zadnjoj ploči kojim se pristupa u lift kućicu a dalje na krovnu ravan.

Svijetla visina podrumske etaže je 3,00m, odnosno 2,70m ispod greda, prizemlja su visine 4,00m u poslovnim prostorima, ista visina je i u ulazu u stambene etaže. Svijetla visina u stambenim jedinicama je 2,60m.  Ukupna visina objekta, od kote terena do gornje ivici atike je 40.00m.
Kota gotovog poda posljednje stambene etaže je na visini od 36.10m tako da objekat pripada kategoriji objekata visine od 22 do 40 metara pa je shodno tome i projektovan, odnosno poštovani su svi protivpožarni  propisi i norme za ovu kategoriju objekata.

Plato oko objekta s kojeg se ostvaruje ulaz u poslovne prostore je asfaltiran, kao i saobraćajnice i parking površine.

 

4. KONSTRUKCIJA

Konstruktivni sistem zgrade čine AB zidovi koji su međusobno povezani ukrutnim AB zidovima u poprečnom smjeru. Debljina AB platana na spratovima iznosi 20 cm, dok je debljina ukrutnih zidova 20 do 30cm. U podrumu je debljina primarnih nosivih zidova uvećana na 40cm, dok su poprečni ukrutni zidovi u suterenu reducirani na segmente zidova sa gornjih etaža,  uvećane debljine od 50cm.

Stambeno-poslovni objekat "B", sadrži dvije podrumske etaže u kojem su projektovane parking površine, prizemlje te stanovi od 1. do 12. etaže.
Fundiranje zgrade je na temeljnoj kontra-ploči debljine 100cm (MB 30) u horizontu od šljunkovitog materijala na dubini od cca 750cm od relativne kote +0,00m.
Ispod temeljne ploče na uvaljanu i uravnjenu šljunčanu podlogu postavlja se betonska podloga za hidroizolaciju  debljine 10cm, MB 15.  Za AB konstrukciju se koristi MB 30 u svim pozicijama osim stubova u suterenu i prizemlju  koji su MB 40.
Opterećenja za statički proračun su uzeta prema zapreminskim težinama upotrijebljenih materijala i prema tehničkim propisima za opterećenje zgrada.

 

6. OBRADA

a) OTVORI
Svi fasadni otvori u stambenim jedinicama se zatvaraju ALU/PVC bravarijom (kombinacija pvc-a i eloksiranog aluminija sa vanjske strane) izrađenom od profila sa šestokomornom strukturom debljine 90mm. Ista je opremljena kvalitetnim okovom za otvaranje po horizontalnoj i vertikalnoj osi i ostakljena termo-izolacionim staklom debljine u tri sloja 4+12+4+12+4 mm.
Otvori u prizemlju se zatvaraju bravarijom od eloksiranog aluminija (profil FEAL ili ALPRO 60S). Unutarnji otvori u stambenim jedinicama se zatvaraju drvenom stolarijom (drvena ispuna + prirodni hrastov furnir). Klupice na otvorima sa unutarnje i vanjske strane su PVC ploče fiksirane purpen pjenom. Svi otvori su detaljno prikazani i opisani u shemama stolarije i bravarije koje su sastavni dio projekta.

b) ZIDOVI I STROPOVI
Unutar objekta su predviđeni AB zidovi i zidovi zidani opekom. AB zidovi u prizemlju i na stambenim etažama se gletuju i završno boje poludisperzivnim molerskim bojama u dva sloja.
Pregradni zidovi se zidaju opekom i to; d=20 cm svi fasadni zidani zidovi, d=20 svi pregradni zidovi između stanova i unutarnji zidovi prizemlja, d= 12 svi pregradni zidovi u stanovima i zidovi mokrih čvorova poslovnih prostora. Predviđena obrada zidanih zidova je mašinsko malterisanje, gletovanje i bojenje poludisperzivnim molerskim bojama u dva sloja.
Zidovi garažnog prostora se boje mat bijelom fasadnom bojom. Izuzetak su zidovi vertikalnih komunikacija i haustora na stambenim etažama koji se obrađuju EDEL-PUTZ malterom sa izradom sokla u visini od 1,0m.
Stropovi u etažama podruma se boje mat bijelom fasadnom bojom. U prizemlju, odnosno u poslovnim prostorima su predviđeni spušteni stropovi od gipsanih kasetnih ploča sa vidljivom metalnom konstrukcijom. U stambenim jedinicama predviđeno je gletovanje stropova i završno bojenje poludisperzivnim molerskim bojama u dva sloja.

c) PODOVI
U sklopu podnih ravni izvodi se podna podloga (estrih) d=4,8cm na sloju termo-zvučne izolacije d=3cm. Završne obrade podova razlikuju se po namjeni prostorija, karakteristikama za otpornost, održavanju i prema nivou željene obrade.
U podrumskom prostoru podna ravan se završno polira mašinskim brušenjem. U prizemnom dijelu objekta podna obloga su kamene granitne ploče koje se polažu u ljepilu za keramiku, kao i u zajedničkim prostorijama na stambenim etažama.
U stambenim jedinicama obrada je ovisna o namjeni prostora pa se tako dnevni boravci i sobe obrađuju parketom koji se završno brusi i lakira u tri sloja. U kuhinji, kupatilu i hodnicima se postavljaju keramičke pločice u ljepilu. Na balkonima i lođama završna obrada je protuklizna keramika u ljepilu na podnoj podlozi (estrih).

d) FASADA
Objekat se sa vanjske strane oblaže termo-izolacionom fasadom (ekstrudirani polistiren-EPS debljine 10cm sa temeljnim slojem, armirajućom mrežicom i pokrivnim slojem ljepila te diblama za fiksiranje fasade na spojevima ploča na koju se završno navlači silikatni malter d=2mm, toniran  po izboru investitora. U sklopu fasade se obrađuju i prozorske klupice montažom klupica od tvrdog PVC-a  sa okapnim utorom. U sklopu balkona i lođa se izvode staklene ograde. U podnožju objekta sokl se završno obrađuje navlačenjem kulirplast mase na prethodno obrađenu i impregniranu podlogu od STIRODUR-ploča.

e) KROV
Krov je predviđen kao složeni kako je prikazano u grafičkom dijelu projekta. Krovne ravni se formiraju ukrajanjem jela/smrča građe. U podnoj ravni krova predviđen je termoizolacioni sloj (staklena vuna debljine 10cm sa polietilenskom folijom). Preko rogova krova se postavlja Tyvek folija, pokivaju letve dim. 8x5cm te postavlja čelični trapezni lim Master 40/200. U sklopu krova se izvodi sistem sabirnih oluka od pocinčanog čeličnog lima u boji na koje se vežu vertikalni olučni spustovi od čeličnog lima Ø 100mm. Svi prodori kroz krovnu ravan (ventilacioni kanali, hidrotehničke vertikale) se opšivaju limom u boji.    
Dimnjačke vertikale se iznad krovne ravni oblažu slojem staklene vune te obrađuju ravnim limom u boji. Zidovi i stropovi  prostorije lifta se oblažu trapeznim limom u boji sa svim potrebnim opšavnim elementima.